ACT


actheltenkelt

ACT helt enkelt - en introduktion till Acceptance and Commitment Therapy - Russ Harris

Målet med Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är att skapa ett rikt och meningsfullt liv och samtidigt acceptera obehag som en oundviklig del av att vara levande. Russ Harris förklarar den komplexa teorin bakom ACT på ett lättillgängligt och inspirerande sätt, och beskriver hur man som behandlare arbetar med ACT. Boken innehåller dialoger från terapisessioner, övningar och metaforer, förslag på upplägg av terapisessioner och många praktiska tips. Boken riktar sig till alla som vill lära sig grunderna i ACT, exempelvis psykologer, socionomer och sjuksköterskor.

 

Sjukvårdsfilosofi

   

svensksjukvardtillvanvett

Beteendemedicin: KBT för läkare - Olle Wadström

Patienten benämns numera kund men inom sjukvården har kunden inte alltid rätt. En läkare som inte är medveten om de inlärningspsykologiska konsekvenserna(förstärkningar) av beteenden på kort respektive lång sikt, kommer få ett svårt yrkesliv i dagens sammanhang. Om läkarens beteenderepertoar präglas av att kortsiktigt minimera obehag, kommer man långsiktigt bli sensitiserad för det man försöker undvika. Utmattningen kommer som ett brev på posten.

Om man först sagt nej till något som man inte kan stå för medicinskt, men sedan ger med sig pga att patienten använt hot, nedvärderande omdömen och listat om sig, så är det de beteendena som förstärks. Patienten kommer bete sig likadant framöver för att uppnå det som önskas. Ömsesidigheten som behövs i läkekonsten existerar inte längre utan kunden beställer och utföraren tillfredsställer.

Är det så du vill ha det? Om inte, läs denna bok, ta ut din etiska riktning och träna på att göra din medicinska bedömning för att hålla isär patologi från bristande hälsa och dessutom veta vad du pratar om.

hallervipaattforvandlalivettillensjukdom

Håller vi på att förvandla livet till en sjukdom? - Antologi

En antologi av Jeanette Bäfverfeldt, Karin Johannisson, Jan Beskow, Filippa Ahlberg Gagnér, Lovisa Bengtsson, Ulla Danielsson, Mats Hilte, Ingibjörg H. Jonsdottir, Ulrika Jannert Kallenberg, Åsa Kadowaki, Brita Haugen, Simon Eidorsson.
Allt fler människor mår allt sämre den psykiska ohälsan är utbredd i alla delar av samhället och utgör idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Ofta försöker vi lösa psykiska hälsoproblem som är relaterade till kulturella, sociala och ekonomiska faktorer med läkemedel och diagnoser. Psykofarmaka kan givetvis vara en del av lösningen, men riskerar vi i vår iver efter bot att förvandla det som är livet motgångar, svackor och kriser till en sjukdom?Denna antologi analyserar den psykiska ohälsan ur ett samhälls-, socioekonomiskt- och genusteoretiskt perspektiv. För sjukdomen är inte bara ett hälsotillstånd den rymmer också frågor om roller och identitet, om hierarkiska relationer och om normer och värderingar i vårt samhälle.Syftet är att öka kunskapen om sambanden mellan psykisk ohälsa och kvinnors och mäns livsvillkor, samt att problematisera normer och föreställningar om hur kvinnor och män uttrycker psykisk ohälsa. Både forskare och praktiker har bidragit med texter, med finns också personliga betraktelser över vad som händer när tillvaron brakar samman.

    

svensksjukvardtillvanvett

Svensk sjukvård till vanvett : om patienten bestämmer - Åsa Kadowaki

Ska vi lösa sociala, ekonomiska och arbetsmarknadsproblem med medicinska åtgärder som mediciner och sjukskrivningar?Åsa Kadowaki tar ett KBT-perspektiv på sjukvården och argumenterar i den här boken för att läkarna ska återta sin auktoritet och våga göra medicinska bedömningar, som kanske inte alltid faller patienten på läppen. Hon argumentera också för att patienterna ska återta initiativet och försöka lösa livets olika ekonomiska, arbetslöshets och familjeproblem på ett aktivt sätt och inte passivt förlita sig på, att sjukvården ska skydda dem för påfrestningar och lindra de plågor som livet normalt utsätter oss alla för.